ALGEMENE VOORWAARDEN van Neo Webdesign ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 37119183.
Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de firma Neo Webdesign met de handelsnaam Neo Webdesign, hierna te noemen
"Neo Webdesign" en alle overeenkomsten waarbij Neo Webdesign partij is.
1.2 Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen
2.1 Door Neo Webdesign gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden Neo Webdesign niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van
een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anderszins is vermeld.
2.3 Neo Webdesign is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De wederpartij is gerechtigd de
overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.
2.4.1 Indien zich een verhoging van de door Neo Webdesign te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van
de wederpartij is en waarop Neo Webdesign geen invloed kan uitoefenen, kan Neo Webdesign ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de
overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen
de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat wederpartij gehouden is Neo Webdesign te betalen voor het reeds door Neo Webdesign
geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 3 Totstandkomen van een overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt onder meer via de website van Neo Webdesign tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een
opdracht op de website door wederpartij een opdracht is verstrekt, door Neo Webdesign deze opdracht is aanvaard én deze aanvaarding voor
wederpartij toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de
plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd. Neo Webdesign reageert zo spoedig mogelijk. Neo Webdesign is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Neo Webdesign de opdracht aanvaardt.
3.2 Indien wederpartij niet alle door Neo Webdesign gevraagde gegevens verstrekt, is Neo Webdesign gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te
aanvaarden of te weigeren. Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten
werkzaamheden.
3.3 Neo Webdesign is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten inzien en te laten herstellen door wederpartij. Voor zover
het persoonsgegevens betreft wordt opgemerkt dat er wel degelijk de mogelijkheid bestaat voor betrokkene om zijn/haar gegevens te
corrigeren.

Artikel 4 Aard verbintenissen, uitvoering
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van Neo Webdesign voortvloeiend uit een overeenkomst
inspanningsverbintenissen.
4.2 Neo Webdesign is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.
4.3 Neo Webdesign onthoudt zich het controleren van de inhoud van de website van wederpartij, het inzien van persoonlijke e-mail en/of
bestanden van wederpartij, dan wel enige andere controle terzake van het gebruik van de door haar aan wederpartij aangeboden
dienstverlening, tenzij Neo Webdesign hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is, dan wel indien wederpartij handelt of
wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden.

Artikel 5 Termijnen
5.1 Door Neo Webdesign opgegeven leveringstermijnen binden Neo Webdesign niet. Neo Webdesign zal zich ervoor inspannen de overeengekomen
leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt Neo Webdesign niet
in verzuim en heeft de wederpartij mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.
5.2.1 Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Neo Webdesign mogelijk te maken, onder meer door
tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet
aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan Neo Webdesign op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 6 Technische uitvoering
6.1 Neo Webdesign is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Neo Webdesign wordt daardoor
jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade. Neo Webdesign zal aanpassingen
die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren.
Neo Webdesign zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief aan wederpartij melden.
6.2 Neo Webdesign is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en usernames van wederpartij te veranderen
met dien verstande dat deze wijzigingen -indien en voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is- vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan,
uitsluitend per email of brief aan wederpartij zullen worden medegedeeld.
6.3 Neo Webdesign is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten
gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan wederpartij verschuldigd te zijn.
6.4 Neo Webdesign is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat wederpartij zich aan de
overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van
Neo Webdesign op de homepage of elders op zijn site te tonen, is Neo Webdesign gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of
het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening
van wederpartij.

Artikel 7 Gegevensbescherming
7.1 Neo Webdesign legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de wederpartij, mede door het gebruik van de dienstverlening door
wederpartij, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om wederpartij op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen
van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Neo Webdesign rekening te
houden met voorkeuren van wederpartij.
De wederpartij heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover
betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins
in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Neo Webdesign te worden gedaan.
7.2 Neo Webdesign zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of
wederpartij haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder
meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken
onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Neo Webdesign op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en
indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Neo Webdesign niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij
ontstane schade.

Artikel 8 Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of
anderszins, door Neo Webdesign ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten
uitsluitend bij Neo Webdesign of haar licentiegevers.
8.2 Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet
van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen.
8.3 Neo Webdesign vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter
beschikking is gesteld, dan wel wordt gebruikt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inbreuk maakt op een in Nederland
te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Neo Webdesign het recht het
geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt
wanneer wederpartij niet binnen 14 werkdagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk
aan Neo Webdesign meldt. Wederpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan Neo Webdesign verstrekken, alsmede relevante stukken
onverwijld aan Neo Webdesign ter hand stellen en alle medewerking verlenen om Neo Webdesign in staat te stellen zich, zo nodig in naam van
wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Neo Webdesign zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer te
bepalen, eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren en indien gewenst een vaststellingsovereenkomst te sluiten, danwel in een
gerechtelijke procedure verweer te voeren.

Artikel 9 Gebruiksrechten
9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde
programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij Neo Webdesign of haar
licentiegevers.
9.2 Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of
anderszins, door Neo Webdesign ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en
voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.
9.3 Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door Neo Webdesign geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur,
websiteontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken op één werkstation en uitsluitend
binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in object-code en is onderworpen aan de
bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door Neo Webdesign
vervaardigde programmatuur. Indien en voorzover Neo Webdesign programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten
of anderszins door derden ontwikkeld of opgesteld aan wederpartij ter beschikking stelt of levert, zullen daarvoor de gebruiksrechten gelden,
waaronder mede begrepen beperkingen voor wat betreft het gebruik, als bepaald in de voorwaarden van die derden, met terzijdestelling van
hetgeen bepaald is in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Wederpartij aanvaardt bedoelde gebruiksrechten van derden.
9.4 Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan
waarvoor het is geleverd.
9.5 Het is wederpartij uitsluitend toegestaan:
(i) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor
de verkregen gebruiksrechten; (ii) één reservekopie van de geleverde programmatuur te maken.
9.6 Het is wederpartij niet toegestaan:
(i) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen,
dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane
kennis zal aanwenden voor andere programmatuur; (ii) anders dan als onderdeel van de in artikel 9 lid 5 sub i bedoelde handelingen
uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neo Webdesign; (iii) de
geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik; (iv) de geleverde of ter
beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan
wederpartij is toegestaan.
9.7 Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Neo Webdesign de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende
gebruiksrechten, komt aan Neo Webdesign een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een
minimum van 500,?? (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Neo Webdesign de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van
afdoende back-ups. Neo Webdesign is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering
van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.
10.2 Anders dan haar herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 10.4 en 10.5 is Neo Webdesign niet aansprakelijk voor mogelijke schade die
voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde
onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van
het bestuur of tot de leidinggevenden van Neo Webdesign behorende personen, welke aansprakelijk is beperkt tot een maximum van het bedrag
van de opdracht. Aansprakelijkheid van Neo Webdesign voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Neo Webdesign worden aangenomen, dan is de
vergoedingsplicht van Neo Webdesign beperkt tot de vergoeding waarop Neo Webdesign voor het door haar geleverde recht heeft terzake van de dienst,
levering van een zaak of verstrekking van rechten, waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is van een
overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die wederpartij over één maand
verschuldigd is.
10.4 Eventuele fouten in het geleverde dient wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan Neo Webdesign te melden. Indien niet of niet
tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot één van de herstelverplichtingen genoemd in artikel 10.5.
10.5 De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door Neo Webdesign in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor
zover Neo Webdesign van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal Neo Webdesign, zulks te harer keuze, ofwel de
dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij terzake voor enig bedrag
crediteren. Door de voldoening door Neo Webdesign aan een van deze herstelverplichtingen zal Neo Webdesign jegens de wederpartij geheel en al zijn
gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.
10.6 De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplicht van Neo Webdesign beperken, worden
mede gemaakt ten behoeve van derden die door Neo Webdesign ter uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij worden ingezet. Deze
derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van Neo Webdesign
en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.
10.7 De eventuele aansprakelijkheid van Neo Webdesign voor producten van derden, waaronder mede begrepen hetgeen genoemd in artikel 9.3
van deze algemene voorwaarden, zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.

Artikel 11 Positie wederpartij
11.1 Wederpartij garandeert Neo Webdesign dat (het uitvoeren van) de door hem aan Neo Webdesign verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of
rechtshandelingen die wederpartij met gebruikmaking van de diensten van Neo Webdesign verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van
zijn domeinnaam, noch de programmatuur en/of het overige materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld op haar website, inbreuk
maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier
bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving
betreffende bescherming van persoonsgegevens, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.
11.2 Indien Neo Webdesign reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van
wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat
wederpartij tot tevredenheid van Neo Webdesign aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen
sprake was. Neo Webdesign is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door wederpartij terzake de opschorting geleden schade, ook
indien achteraf blijkt dat de opschorting door Neo Webdesign ten onrechte geschiedde.
11.3 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van wederpartij, is Neo Webdesign gerechtigd haar
dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Neo Webdesign haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.
11.4 De verbintenissen van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de
periode dat Neo Webdesign haar dienstverlening opschort.
11.5 Wederpartij vrijwaart Neo Webdesign terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake de in dit artikel opgenomen
bepalingen. Wederpartij is aansprakelijk voor de volledige eventueel door Neo Webdesign geleden of te lijden schade en kosten, waarin begrepen
de volledige kosten van juridische bijstand van Neo Webdesign.
11.6 Wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van
betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en credit-card maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van
dergelijke betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen. Neo Webdesign is op geen enkele wijze
verantwoordelijk of aansprakelijk.
11.7 Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of
wederverkoper van diensten en/of producten van Neo Webdesign. Zonder voornoemde toestemming is Neo Webdesign gerechtigd haar dienstverlening
geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

Artikel 12 Acceptable use policy
12.1 Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag
worden.
12.2 Wederpartij zal andere gebruikers bij diens gebruik van het internet of internetfaciliteiten op generlei wijze hinderen of schade
toebrengen.
12.3 Het is wederpartij niet toegestaan de systemen van Neo Webdesign te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de alsdan geldende
wet- en regelgeving, de netiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet), de voorschriften van de Reclamecode Commissie,
de overeenkomst en deze voorwaarden. In het bijzonder is het wederpartij niet toegestaan onder meer de volgende handelingen en
gedragingen te verrichten:
12.3.1 Het zonder toestemming gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, systemen, netwerken, databanken of
software van derden, alsmede het zonder toestemming veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens
aan gegevens van derden toevoegen;
12.3.2 Het zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van derden of het
doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken;
12.3.3 Het inbreuk plegen op werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, zoals
auteursrecht, merkenrecht of databankenrecht, of anderszins in strijd handelen van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van
derden;
12.3.4 Het verzenden van spam, waaronder begrepen is het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger (waarbij de
bewijslast op wederpartij rust), verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van
mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten systemen of netwerken te overbelasten, daaronder begrepen spam die
via een andere provider wordt verstuurd;
12.3.5 Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen;
12.3.6 Het (seksueel) intimideren of anderszins last vallen van andere gebruikers van het internet en het verspreiden, toegankelijk maken of
toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden
verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op de persoonlijke levenssfeer en / of
de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie;
12.3.7 Het zodanig gebruik maken van de diensten van Neo Webdesign dat daardoor de juiste werking van de systemen van Neo Webdesign of van
derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de diensten van Neo Webdesign worden gehinderd respectievelijk
belemmerd.
12.4 Voorts is het wederpartij verboden e-mails met het oog op direct marketing te verzenden waarbij de identiteit van de afzender namens
wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of verborgen of zonder dat een geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een
verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.
12.5 Indien en zolang wederpartij in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden, is Neo Webdesign
gerechtigd zonder nadere aankondiging en met onmiddellijke ingang de aan wederpartij verstrekte toegang tot de website en/of informatie
buiten gebruik te stellen of te verwijderen, dan wel anderszins onmogelijk te maken, haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te
schorten of te beëindigen en/of de storingveroorzakende gedragingen van wederpartij te beëindigen, een en ander zonder daarvoor
schadeplichtig te worden. Bovendien is Neo Webdesign in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de
overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen onverminderd het recht van Neo Webdesign om schadevergoeding te
vorderen, en zonder dat een recht op schadevergoeding van wederpartij jegens Neo Webdesign ontstaat.
12.6 Wederpartij vrijwaart Neo Webdesign tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door
het gebruik van de door Neo Webdesign aan de wederpartij aangeboden dienstverlening, dan wel door het anderszins niet nakomen door
wederpartij van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden.

Artikel 13 Toegangscodes
13.1 Wederpartij dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan wederpartij verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te
beveiligen.
13.2 Wederpartij dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Neo Webdesign te
melden.
13.3 Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan wederpartij verzonden toegangscodes niet in het bezit van wederpartij
zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan wederpartij. Wederpartij is
aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 14 Betalingen
14.1 Wederpartij betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld,
geschiedt de betaling door wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.
14.2 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van
dienstverlening.
14.3 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Wederpartij is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval wederpartij
een vordering op Neo Webdesign bezit of pretendeert.
14.4 Neo Webdesign is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming
door wederpartij te verlangen.
14.5 Bij niet (tijdige) betaling zal wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.
14.6 Indien wederpartij in gebreke is, is wederpartij over het verschuldigde een rente verschuldigd van 1% (één percent) per maand, waarbij
een gedeelte van een maand als volledige maand wordt beschouwd. Bovendien is alsdan een vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd, welke wordt gesteld op 15% (vijftien percent) van het door wederpartij verschuldigde bedrag, echter met een
minimum van € 150,-- (één honderd en vijftig euro).
14.7 Indien Neo Webdesign kosten heeft moeten maken, welke kosten Neo Webdesign in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het
voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient wederpartij ook deze kosten aan Neo Webdesign te betalen.

Artikel 15 Duur van een overeenkomst
15.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar. Tenzij Wederpartij uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de
Overeenkomst (of een individuele domeinnaam) opzegt, wordt dit na afloop stilzwijgend verlengd voor steeds onbepaalde tijd.
15.2 Wederpartij mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging.
Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
15.3 Wederpartij kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Wederpartij mag
daarnaast ook per e-mail, via het klantaccount (controlepaneel) en schriftelijk opzeggen.
15.4 Indien na beëindiging blijkt dat Wederpartij meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het
moment van beëindiging, zullen wij het verschil binnen 30 dagen restitueren.

Artikel 16 Wijziging voorwaarden
16.1 Neo Webdesign is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Neo Webdesign zal wederpartij tenminste een maand vr
inwerkingtreding van de wijzigingen door middel van een kennisgeving per email of brief van de inhoud van de wijzigingen in kennis
stellen. Neo Webdesign zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand vóór inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren. Partijen
zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
16.2 Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door Neo Webdesign kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is
wederpartij gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in artikel 16.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen
de in de kennisgeving van Neo Webdesign genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.

Artikel 17 Opschorting
Iedere tekortkoming van wederpartij geeft Neo Webdesign het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen wederpartij door middel van
haar diensten openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in die situatie voor die periode de gebruiksrechten van wederpartij zijn opgeschort.
Wederpartij dient ook gedurende de periode dat Neo Webdesign haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te
komen.

Artikel 18 Ontbinding
18.1 Neo Webdesign kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:
het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken; wederpartij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; Neo Webdesign
gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen; wederpartij de
betalingstermijn heeft overschreden.
18.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van Neo Webdesign terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 19 Overdraagbaarheid
19.1 De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door wederpartij niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.
19.2 Neo Webdesign is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij
Neo Webdesign naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt
in het kader van de overgang van de door Neo Webdesign gedreven onderneming.

Artikel 20 Overmacht
20.1 Neo Webdesign is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare
tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in
of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers
van Neo Webdesign, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. Ieder der partijen is indien deze
toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van
enige schade ter zake deze ontbinding.
20.2 Indien Neo Webdesign ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te
verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Bewijs
21.1 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Neo Webdesign leveren volledig bewijs op van de stellingen van Neo Webdesign, behoudens tegenbewijs.
21.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze voorwaarden ook "in de vorm van elektronische tekst" verstaan.

Artikel 22 Onverbindendheid
Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk
afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 23 Rechts- en forumkeuze
23.1 Op de (rechts)verhouding tussen Neo Webdesign en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
23.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de
bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij Neo Webdesign ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Laatste wijziging: 01-10-2012
Copyrights © 2019 & All Rights Reserved by Neo Webdesign  |  Algemene voorwaarden  |  BTW: 1877.95.654.B01  |  KvK: 37119183